กลุ่มอำนวยการ

นายภักดี รัตนสากล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทร.Email
นางสาวลำพึง นุ่มนิ่ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร.Email
นางหทัยภัทร ทองเป้า
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทร.Email
นางสาวอัญชลี ฝางเสน
นักประขาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทร.Email
นางสาวพิมพา ปองธนากรวงศ์
นักวิชาการพัสดุ
โทร.
นางสาวสุพิชชา แก้วหนู
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร.
นางสาวยุพารัตน์ จ๋องเนียม
พนักงานรักษาความสะอาด
โทร.
นายจินดา ไกรตะไม้
พนักงานขับรถยนต์
โทร.
นายประวิทย์ ชื่นสุวรรณ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
โทร.

PDF Title

ภาระกิจและหน้าที่

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

(1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย

(2) ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด

(3) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป

(4) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ

(5) ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน

(6) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

(7) ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ

(8) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

(9) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร

(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา พัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือนปีงบประมาณ 2564-2565

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565

หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566

1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

5 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565