ประวัติความเป็นมาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

Previous slide
Next slide

ประวัติความเป็นมา และสภาพทั่วไป
          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ข้อ 11 ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้มีคำสั่ง ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค พร้อมทั้งจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่โดยใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกอบกับมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 11 เมษายน 2560 กำหนดให้แบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการอำนวยการ ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการศึกษา แบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมาย และเพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกในการมอบหมายและควบคุมงาน จึงประกาศการแบ่งหน่วยงานภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ แบ่งกลุ่มงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
  3. กลุ่มนโยบายและแผน
  4. กลุ่มพัฒนาการศึกษา
  5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  6. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  7. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
  8. หน่วยตรวจสอบภายใน

        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จัดตั้งและเริ่มปฏิบัติราชการในนามของส่วนราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 โดยมี ดร.สุรินทร์  แก้วมณี ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้มีการปรับปรุงอาคารห้องสมุด ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 1/41 หมู่ 7 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นสำนักงานและสถานที่สำหรับต้อนรับผู้มาติดต่อราชการและเมื่อปีพ.ศ. 2562 ได้รับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างเป็นอาคารหอประชุมขนาด 500 ที่นั่ง และได้ทำการปรับปรุงอาคารด้านล่างเป็นสถานที่ปฏิบัติงานและเมื่อ ปี พ.ศ. 2566 ได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมาตั้งอยู่เลขที่ 101 หมู่ 10 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เป็นสำนักงานสำนักงานแห่งใหม่