E-service

วิธีการใช้งาน E-service

ขั้นตอนการ Log in เข้าสู่ระบบ Khuru Online
คู่มือคุรุสภา ครูชั้นต้น
คู่มือผู้ใช้งานระบบค้นหาคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
คู่มือระบบสลิปเงินเดือน สป. หากลืมรหัสผ่านผู้ใช้
การใช้งานระบบงานทะเบียนโรงเรียนเอกชน