รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ

รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567