ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การร้องเรียนถือเป็นความลับทางราชการ โดยผู้ร้องและพยานต้องได้รับการคุ้มครองอย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม ซึ่งอาจเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือการเป็นพยานนั้น

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
กรอกชื่อ นามสกุล

ผู้ร้องเรียน  ต้องกล่าวถึงรายละเอียดเรื่องราวกล่าวโทษที่ระบุ ชื่อ-สกุลของผู้ถูกร้อง  พยานหลักฐาน ช่วงเวลาการกระทำความผิด  กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง 
ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น