บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

ฝ่ายบริหาร

 

นายธวัชชัย ชูหน้า
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

ประวัติการศึกษา         

            – 2527 ป.ก.ศ.สูง คณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
            – 2529 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
            – 2547 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
            – 2548 การศึกษามหาบัณฑิต (กศม.) บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประวัติการทำงาน         

            – 2530 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง จ.สุโขทัย
            – 2542 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน จ.สุโขทัย
            – 2544 ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย จ.สุโขทัย
            – 2545 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สปอ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
            – 2547 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดบ้านคลอง จ.สุโขทัย
            – 2547 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านคลอง จ.สุโขทัย
            – 2551 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
            – 2560 รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
            – 2563 ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
            – 2564 ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

โทร. 0614214821
Email : taw.chouna@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์Email
นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ
รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

ประวัติการศึกษา
– ค.บ. การศึกษาปฐมวัย สถาบันราชภัฏเชียงราย
– กศ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร
– กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน
– พ.ศ. 2538 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านนาไพร อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
– พ.ศ. 2554 ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
– พ.ศ. 2560 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
– พ.ศ. 2565 รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
– 7 ธันวาคม 2566 รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จนถึงปัจจุบัน

โทร. 0610246116
Email : anchalee.wattana@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์Email

 

 

 

 

กลุ่มอำนวยการ

 

นายภักดี รัตนสากล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทร.Email
นางสาวลำพึง นุ่มนิ่ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร.Email
นางหทัยภัทร ทองเป้า
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทร.Email
นางสาวอัญชลี ฝางเสน
นักประขาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทร.Email
นางสาวพิมพา ปองธนากรวงศ์
นักวิชาการพัสดุ
โทร.
นางสาวสุพิชชา แก้วหนู
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร.
นางสาวยุพารัตน์ จ๋องเนียม
พนักงานรักษาความสะอาด
โทร.
นายจินดา ไกรตะไม้
พนักงานขับรถยนต์
โทร.
นายประวิทย์ ชื่นสุวรรณ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
โทร.

 

 

 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

 

นางอภัสนันท์ ศิริวิทชัยภรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

Emailเบอร์โทรศัพท์
นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.EmailFacebook
นางสาวนงนุช พันธุ์จุ้ย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.Email
นางสาววารี เกตุอ่อน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.Email
นางสาวสรญารักษ์ ปานดำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.Email
นางวรรณทนา ละจุ้ม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.Email
นายนิเวช พุ่มอ่ำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.Email
นางภคอร ป้อมแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.Email
นายยศวัฒน์ พุฒตาล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.Email
นางเมตตา สุพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.Email

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นางสาวดาวเรือง สมบัติทองใบ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร.Email
ว่าที่ ร.ต.นิติชาณ บริสุทธิ์
นิติกรชำนาญการ
โทร.Email
นางสาวณัฐสิริ พรหมมา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร.Email

 

 

 

 

กลุ่มนโยบายและแผน

 

นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญมั่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

โทร.Email
นายคมกฤษณ์ โทนทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร.Email

 

 

 

 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

 

นายสุทธิศักดิ์ เพ็ชรผึ้ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

โทร.Email
นายรองฤทธิ์ ไกรกิจราษฎร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร.Email
นางสาวพิไลลักษณ์ จัดการ
อัตราจ้าง (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
โทร.Email
นางสาวภาวิณี วัฒนวานิชย์
อัตราจ้าง (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
โทร.Email

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

นางสุนิษดา สุขอิ่ม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โทร.Email
นางสาวมยุรี มิตสานนท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร.Email
นางสาวฐานิตา คำแก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร.Email

 

 

 

 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

 

นางสาวเมทินี บุญเกตุ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

โทร.Email
นางสาววิทิตยา อำพนพรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.Email

 

 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

นางสาวศศิธร เกตุทอง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

โทร.Email

 

 

 

 

คุรุสภาจังหวัดสุโขทัย

 

นางสาวสุดารัตน์ เดชะปรากรม
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
โทร.Email
นางสาวจรุงจิต บุญกล่อม
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
โทร.Email