กิจกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม

พระราชบัญญัติ ข้อกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งต่างๆเกี่ยวกับพื้นที่่นวัตกรรม

เอกสารต่างๆ

download

กรอบหลักสูตรสถานศึกษานำร่อง พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุโขทัย อิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

download

รายงานการขับเคลื่อนโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุโขทัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566