การป้องกันการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 2566

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy2566

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต