การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗