การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗