การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๗