สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาที่กฎหมายกําหนดการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆที่มอบหมาย และให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทและทุกสังกัดในจังหวัดสุโขทัย โดยมีข้าราชการที่ได้ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนจากหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ มาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป