ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างห้องน้ำ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ เป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
ขอบเขตงาน โครงการก่อสร้างห้องน้ำ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย(TOR)
แบบรูปรายการ
ปร.4
ปร.5
รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสาร (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)

ประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสาร (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่2)

ประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสาร (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม (ต่อเติม) ห้องปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย