ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โอน/ย้าย 38 ค.(2)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุโขทัย [รายละเอียด]

Read more...

ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากร 38ค.(2)

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค.(2) และเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุโขทัย รายละเอียด…….. [ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย][เอกสารหมายเลข 1][เอกสารหมายเลข 2][เอกสารหมายเลข 3][เอกสารหมายเลข 4][เอกสารหมายเลข 5]

Read more...

คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 อนุมัติในหลักการให้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [รายละเอียด]

Read more...

รับย้าย โอน 38 ค.(2)

ประกาศ กศจ.สุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1[ประกาศรับสมัคร][เอกสารหมายเลข 1][เอกสารหมายเลข 2][เอกสารหมายเลข 3][เอกสารหมายเลข 4][เอกสารหมายเลข 5]

Read more...

ยกเลิกรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุโขทัย [รายละเอียด]

Read more...