เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
  2. ผู้เรียน ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมเข้าสู่พลเมืองอาเซียนที่มีคุณภาพ
  3. ผู้เรียนทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม
  4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของคนไทย 12 ประการ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย สามารถดำเนินชีวิตได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  5. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับเรียนต่อสายอาชีพเพิ่มสูงขึ้น ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
  6. ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้เชิงวิชาการ มีทักษะทางวิชาชีพ และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือทำงานในสถานประกอบการจนเป็นที่ยอมรับหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
  7. ข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
  8. สถาบันทางการศึกษาในจังหวัดสุโขทัย บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีเครือข่ายการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
  9. มีผลงานวิจัย และสื่อนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้

ประเด็นยุทธศาสตร์

TEAMWINS

                   T = Teamwork  การทำงานเป็นทีม

                   E = Equality of Work  ความเสมอภาคในการทำงาน

                   A = Accountability  ความรับผิดชอบ

                   M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์

                   W = Willingness  ความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ

                    I = Improvement  การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

                   N = Network and Communication  การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน      

                   S = Service Mind  การมีจิตมุ่งบริการ