เผยแพร่ผลงาน

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับ พ.ต.ก.(นิติกร)