บุคลากรงานคุรุสภาจังหวัดสุโขทัย

นางสาวสุดารัตน์ เตชะปรากรม

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวจรุงจิต บุญกล่อม

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ