การป้องกันการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต

ภาพกิจกรรมวัฒนธรรมองค์กร

1.การมีส่วนร่วม

2.กิจกรรมพระมหากษัตริย์

3.กิจกรรมขวัญกำลังใจ

4.การขับเคลื่อน ITA

5.จิตอาสา

6.ทำบุญวันสำคัญ