การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสาร (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์