STIPEO Knowledge Management

การจัดทำนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและภัยรูปแบบใหม่

องค์กรคุณธรรม

ปฐมวัย

การนิเทศการศึกษา และประวัติศาสตร์ชาติไทย