กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นายสุทธิศักดิ์ เพ็ชรผึ้ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

โทร.Email
นายรองฤทธิ์ ไกรกิจราษฎร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร.Email
นางสาวพิไลลักษณ์ จัดการ
อัตราจ้าง (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
โทร.Email
นางสาวภาวิณี วัฒนวานิชย์
อัตราจ้าง (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
โทร.Email

PDF Title