กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวดาวเรือง สมบัติทองใบ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร.Email
ว่าที่ ร.ต.นิติชาณ บริสุทธิ์
นิติกรชำนาญการ
โทร.Email
นางสาวณัฐสิริ พรหมมา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร.Email

PDF Title